6 dBd Gain VHF/8 dBd Gain UHF Black Amateur Dual Band Base Antenna